Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Sohlman gillar inte Åkessons strumpor

Wednesday, October 27, 2010

Sohlman gillar inte Åkessons strumpor

Jimmy Åkesson är partiledare i ett parti invalt i svenska riksdagen av svenska folket. Alla partiledare blir varje år inbjudna till Nobelfesten, liksom i år... alla utom Åkesson. anledningen till detta är, enligt Michael Sohlman, vd för Nobelstiftelsen:

– Läser man Alfred Nobels testamente framgår det mycket tydligt att ingen hänsyn får tas till nationell tillhörighet. SD:s värderingar står i direkt strid med detta.

Alfred Nobel dog 1896 och den allra första Nobelfesten hölls 1901. Alltså är det helt orimligt att Alfred Nobel själv kan ha uttrycks sig om vilka som ska bli inbjudna på den nobla festen. Jag bestämde mig för att läsa hans testamente.

"... Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.


Till Exekutorer af dessa mina testamentariska dispositioner förordnar jag Herr Ragnar Sohlman, bosatt vid Bofors, Vermland, och Herr Rudolf Liljequist, 31 Malmskillnadsgatan, Stockholm, och Bengtsfors i närheten av Uddevalla. Som ersättning för deras omsorg och besvär tillerkänner jag Herr Ragnar Sohlman, som antagligen kommer att egna mesta tid deråt, Ett Hundra Tusen Kronor, och Herr Rudolf Liljequist Femtio Tusen Kronor.


Min förmögenhet består för närvarande dels i fastigheter i Paris och San Remo; dels i värdepapper förvarade i Union Bank of Scotland Ld i Glasgow och London, i Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte och hos Alphen, Messin & Co i Paris; hos fondsmäklaren M. V. Peter fr Banque Transatlantique, äfvenledes i Paris; hos Direction der Disconto Gesellschaft samt Joseph Goldschmidt & Cie i Berlin; i Ryska Riksbanken samt hos Herr Emmanuel Nobel i Petersburg; i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg och Stockholm; i Enskilda Banken i Stockholm samt i min Kassakista 59 Avenue Malakoff, Paris; och dels i utestående fordringar, patenter, mig tillkommande patentafgifter eller såkallad royalty, med mera, hvaröfver utredningsmännen finna uppgift i mina papper och böcker.


Detta testamente är hittills det enda giltiga och upphäfver alla mina föregående testamentariska bestämmelser om sådane skulle förefinnas efter min död.


Slutligen anordnar jag såsom varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af Kompetenta läkare intygats liket förbrännas i såkallad crematorieugn.


Paris den 27 november 1895

Alfred Bernhard Nobel


Hela testamentet finns att läsa här.

Satt i sitt sammanhang förstår man att Nobel i texten syftar på personerna som ska få pris för sin gärningar och inte om några som helst gäster i samband med prisutdelningen. Hade Nobel vetat om att det skulle hållas en stor årlig fest i hans prisers ära, kanske han också skulle motsatt sig att Åkesson dök upp, men i testamentet står det inte.

Beslutet att inte bjuda Åkesson har såklart ingenting med Nobels önskan att göra, utan är ett rent politiskt ställningstagande av Sohlman och styrelsen. Jag har själv ingenting för Herr Åkesson och hans gelikar, men han ÄR invald i vår riksdag och bör liksom de andra behandlas på samma sätt oavsett sina värderingar. I mångt och mycket tycker jag detta beteende kan liknas vid det hos en grupp barn, där alla utom en får vara med och leka eftersom den har fel färg på strumporna.

(förresten... läs sista stycket i testamentet... Alfred skrämmer mig lite).

No comments: