Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Tolkningar av lagen

Monday, April 04, 2011

Tolkningar av lagen

Idag berättar en anställd på Försäkringskassan om en man han just utförsäkrat ringt upp honom och sagt att han var på väg att ta sitt liv.Om han gjorde det eller inte förtäljer inte historian, men den anställda på Försäkringskassan mådde dåligt oavsett. Han säger att han inte höll med om sitt eget beslut, men att han var tvungen att fatta det eftersom han följer de lagar som finns om sjukförsäkringen.

Vad står det egentligen i lagen? Jag har läst den... så gott det går att läsa en lagtext d.v.s. Skulle man läsa den ordagrant och förstå den skulle det ta flera veckor. Den är luddig, mycket luddig. Så luddig att jag inte kan begripa hur ovanstående kunde tycka så annorlunda mot det beslut han "tvingades" fatta.

Överallt i texten kan man läsa att Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ta beslutet. Man kan också läsa att: Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.

"Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört..."
  

  "
... Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade har sådan förmåga så att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. En sådan förmåga ska dock inte beaktas om det finns särskilda skäl mot det. En sådan förmåga ska inte heller beaktas om det i annat fall kan anses oskäligt.
   
Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar ska det alltid beaktas om den försäkrade har sådan förmåga som anges i femte stycket första meningen. En sådan förmåga ska dock inte beaktas i fall som avses i femte stycket tredje meningen.
   I de fall den försäkrade är i behov av någon åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., ska bedömningen enligt tredje–sjätte styckena göras med beaktande av den försäkrades arbetsförmåga efter en sådan åtgärd...."

 "...Sjukpenning enligt 7 § utges även när den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom eller att förkorta sjukdomstid eller att helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Som villkor gäller att behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan.   Arbetsförmågan ska anses nedsatt i den mån den försäkrade på grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta."

"... Försäkringskassan skall, om det behövs för att kunna bedöma i vilken mån den försäkrades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder är nödvändiga, begära att han eller hon genomgår utredning eller deltar i ett särskilt möte (avstämningsmöte) för bedömning av hans eller hennes medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till rehabilitering.
   
Försäkringskassan skall under sjukperioden, när det finns skäl till det, undersöka om den försäkrade efter sådan åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., helt eller delvis kan försörja sig själv genom arbete.
   Försäkringskassan skall, om det behövs för bedömningen av rätt till sjukpenning eller åtgärder enligt 7 b § eller 22 kap., under sjukperioden
1. infordra ett särskilt läkarutlåtande eller ett utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig,
2. göra förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter, och
3. besöka den försäkrade. "


Lagtexten kan och bör säkert skrivas om, men jag kan inte begripa hur de anställda på Försäkringskassan kan tycka den är så tydlig att de likt en manual kan följa den och därmed gå emot sina egna så goda hjärtan. Enligt denna text... d.v.s lagen, är det Försäkringskassan som bestämmer. Jag ser inte det tydliga de ser. Jag ser inte att det någonstans står i lagen att svårt cancersjuka ska tvingas ut i arbete. Jag kan heller inte se hur man kan jobba kvar på ett ställe som enligt dom är så grymt så att de lider sig i genom dagarna och tvingas fatta beslut som förstör människors liv. 

Hade jag varit den anställda som uttalat sig i tidningen... som mådde så dåligt över det beslut han fattat som kanske orsakat att en annan människa tog livet av sig, hade jag inte jobbat kvar. Att han fortfarande gör det får mig att tvivla ganska rejält på ärligheten i hans uttalanden i artikeln.

Image and video hosting by TinyPic

No comments: